Tudnivalók, tájékoztatók

Szülői értekezlet

Időpontja: minden tanév szeptemberében és februárjában (a pontos időpontot az osztálytanító vagy osztályfőnök üzeni meg a tájékoztató füzetben, ellenőrzőben)

Helye: az osztály saját tanterme, információ a portán

Célja, tartalma:

 • szülői szervezet tagjainak megválasztása
 • tájékoztatás az iskolát, osztályt érintő tudnivalókról
 • magatartás, szorgalom véleményezése
 • tanulmányi eredmények véleményezése, javaslatok
 • osztálypénz
 • programok ismertetése
 • kommunikáció a szülők és az iskola között
 • egyéni tájékoztatás 

A szülői értekezleten minden szülő megjelenésére számítunk, mivel fontos tudnivalókat ismertetünk, kérdésekben döntünk. Amennyiben mégsem tudnak részt venni a szülői értekezleten, kérjük ne felejtsék el megkérdezni az elhangzottakat egy másik szülőtől.

A tanév során az osztálytanító és az osztályfőnök, de akár a szülők is kérhetnek további szülői értekezleteket a fenti időpontokon kívül.

Fogadóórák

A PANDÉMIÁS IDŐSZAKBAN A HAGYOMÁNYOS FOGADÓÓRÁKAT FELFÜGGESZTJÜK! A kapcsolattartás ilyenkor más módon valósul meg, külön tájékoztatás alapján.

Ettől eltérő esetben:

Időpontja: Általában a hónap 2. szerdai napja. Egy félévben egy "kötelező" fogadóórát tartunk (november, április), amikor bejelentkezés nem szükséges, mivel minden tanító és tanár az iskolában tartózkodik. Bejelentkezéses fogadóórát tartunk októberben, decemberben, márciusban és májusban, amikor legkésőbb a fogadóórát megelőző kedd délig személyesen (a portán) fel kell iratkozni a pedagógushoz, ellenkező esetben nem tudjuk fogadni a kedves szülőt. Telefonon keresztül is be lehet jelentkezni, kérjük hívják a titkárságot.

Helye: kérjük, hogy a portán érdeklődjön, hogy melyik pedagógust hol találja

Célja, tartalma, menete:

 • személyes találkozás a pedagógusokkal
 • egyéni tájékoztatás gyermekükről a szülők részére
 • magatartási, szorgalmi, tanulmányi problémák megbeszélése
 • előre megbeszélt egyéb témák megbeszélése

A fogadóórák látogatása nem kötelező minden szülő számára.

Abban az esetben javasoljuk, ha Önök érdeklődnek gyermekük előremenetéről, vagy ha valamelyik pedagógus szóban vagy írásban (az ellenőrzőben) ezt kérte. Amennyiben valamelyik kollégánk kezdeményezi a fogadóórán való megjelenést, kérjük, hogy tisztelje meg a pedagógust jelenlétével, hiszen ezekben az esetekben általában fontos közölnivalója és megbeszélnivalója van a pedagógusnak gyermeke előrehaladásával kapcsolatban. Amennyiben a fogadóórán nem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a pedagógussal.

 

Tanulószoba

Iskolánk lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók a tanórák után az intézményen belül felkészüljenek a következő napok tanóráira. Tanári felügyelet és segítség mellett tanulhatnak és oldhatják meg a házi feladatot. Ez a lehetőség elsősorban a felsős diákok számára biztosított, hiszen alsó tagozaton a napközi hivatott erre a feladatra.

A tanulószoba látogatásáról haladási- és létszámnapló készül, így a pedagógusok és a szülők is megbizonyosodhatnak arról, hogy gyermekük mikor volt jelen.

A tanulószoba látogatása nem kötelező, de néhány tudnivalót érdemes megismerni:

 • a szülő kérheti az iskolát és kötelezheti gyermekét, hogy járjon a tanulószobára
 • pedagógusaink kérhetik a szülőket és javasolhatják nekik, hogy gyermekük részt vegyen a tanulószobán
 • az a gyermek, aki jár, rendszeresen kell, hogy járjon; csak betegség, kikérő vagy szülői kérés esetén lehet hiányozni
 • a szülő kérheti, hogy gyermeke milyen gyakorisággal és meddig járjon gyermeke

Napközi

A napköziben a gyerekek általában legalább két osztályból érkező gyerekeket gyűjtenek egy csoportba. A csoportok egy előre kijelölt tanteremben gyülekeznek minden nap, a tanítási órák után. Programjuk:

 • gyülekezés
 • ebéd
 • tanulás
 • játék (lehetőség szerint az iskolaudvaron)
 • uzsonnázás

Reggeli ügyelet

Iskolánk reggel 6:30-tól várja azokat a tanulókat, akiknek elsősorban szüleik korai munkakezdése miatt a szokásos 7:30-as iskolanyitás előtt felügyeletet igényelnek. A reggeli ügyelet mind az alsó, mind a felső tagozat számára nyitva áll. Az ügyelet alatt a gyerekek játszanak. A reggeli ügyelet helye a 4-es tanterem. Reggeli gyülekező jó idő esetén 7:30 és 7:45 között az iskola udvarán. A kapukat 7:55-kor zárjuk.

Könyvtár


A könyvtár

Iskolánk könyvtára minden tanulónk előtt nyitva áll. Megtalálhatóak itt a kötelező és ajánlott olvasmányok, valamint sok kedvenc ifjúsági regény. Hobbikkal kapcsolatos könyvek, albumok, nyelvkönyvek is kölcsönözhetőek. A könyvtárból kikölcsönzött könyveket a megadott időben kérjük visszahozni. 
A könyvtár 2008. december 2-án hivatalosan is új helyre költözött. Az erről szóló cikkünk itt olvasható.

 

Szülői szervezet

A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről.
A szülői szervezet vezetőit képviseleti úton választják, mivel a tanulók szüleinek több mint 50 % -a választotta őket, ezért a szülői szervezet vezetősége jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében, illetve az intézmény egészét érintő ügyekben. 
Az osztályok szülői szervezetének közösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. 
Az osztályok szülői szervezetének tagjai kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőségéhez.

A szülői szervezet jogai

A szülői szervezet véleményezési, javaslattételi és egyetértési jogait gyakorolja: 
8/2000. (V.24.) OM rendelet 3. §-a 3. bekezdésében meghatározott jogkörök alapján.         

Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet vezetősége. A vezetőség munkájában az osztályok szülői szervezetének elnökei vesznek részt. Ők választják meg a szülői szervezet iskolai vezetőségét.   

Véleményezési jog illeti meg a hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározására. 
Egyetértési jog illeti meg:

 1. a Házirend elfogadásában
 2. az SZMSZ elfogadásában
 3. az iskolai pedagógiai program elfogadásában.

Döntési jogkörei:

 1. megválasztja saját tisztségviselőit,
 2. kialakítja saját működési rendjét,
 3. az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
 4. képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében,
 5. véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Egyeztetni kell a szülő szervezettel a következő témakörökben:

 1. az iskola működési rendje, nyitva tartása
 2. a benntartózkodás rendje (tanulók, vezetők) a vezetők és a szülői szervezet kapcsolattartásának formái,
 3. a külső partnerekkel való kapcsolattartás formái
 4. a mulasztásokra vonatkozó rendelkezések,
 5. a térítési díjra vonatkozó rendelkezések,
 6. az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje,
 7. védő, óvó előírások,
 8. bombariadó esetén az intézkedést,
 9. a napközibe történő felvétel elvei,
 10. a tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái,
 11. fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei.

A gyermek, illetve kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul. A nyilatkozat beszerzése történhet az ellenőrző könyv
aláírásával is.     


Védőnő, orvosi vizsgálatok

Minden tanévben több alkalommal vesznek részt a gyerekek különböző orvosi vizsgálatokon. Fejbőrüket rendszeresen ellenőrzik, de testük fejlődését is nyomon követi az iskolaorvos. Magasság- és súlymérés, látásvizsgálat szerepel a vizsgálatok között. A kötelező oltásokat is itt kapják meg a gyerekek. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített- vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elő a számukra.

A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat - állapotától függően - nem kell végrehajtania.
Az orvos előírása alapján a tanuló gyógytestnevelésre köteles járni.

Iskolaorvosunk:Dr. Csáki Ildikó
Védőnőnk: Dávidné Vágó Ildikó (fogadóórája: szerdánként 13:00 - 15:00)

Iskolafogászat

Tanulóinkat minden évben iskolafogászatra visszük, ahol a gyerekeket nyilvántartásba veszik és javaslatot tesznek a szükséges beavatkozásokra. Ezekre már nem az iskola viszi a gyerekeket, a kezeléseket egyénileg kell intézni.